Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Carvone Ontwerpt (KvK-nummer 82727201)

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Carvone Ontwerpt en opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Carvone Ontwerpt met of voor opdrachtgever. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring op nieuwe overeenkomsten tussen Carvone Ontwerpt en opdrachtgever van toepassing en op alle buitencontractuele relaties tussen Carvone Ontwerpt en opdrachtgever, met name onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in een voorkomend geval niet (rechts)geldig zal blijken te zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niettemin van toepassing. Partijen verplichten zich om in onderling overleg de niet (rechts)geldige of vernietigde bepaling om te zetten naar een (rechts)geldige bepaling met zoveel als mogelijk dezelfde strekking.
  3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Carvone Ontwerpt, maar ook ten behoeve van alle personen die door Carvone Ontwerpt bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, alsmede ten behoeve van alle personen voor wier handelen of nalaten Carvone Ontwerpt aansprakelijk kan zijn.
  4. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend afgeweken worden indien zulks schriftelijk met Carvone Ontwerpt wordt overeengekomen.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen door of namens Carvone Ontwerpt gedaan, zijn vrijblijvend. Carvone Ontwerpt kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Carvone Ontwerpt verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Carvone Ontwerpt en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  3. Carvone Ontwerpt kan niet gebonden worden aan handelingen en/of afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze handelingen en/of afspraken door wel daartoe bevoegde personen namens Carvone Ontwerpt alsnog schriftelijk worden bevestigd.
  4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft binnen een termijn van 14 dagen de opdrachtbevestiging te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud ervan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de voorwaarden als vermeld in de opdrachtbevestiging en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  5. Indien Carvone Ontwerpt op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 3. Betaling
  1. Carvone Ontwerpt zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en/of welke functies binnen het beheersysteem/applicaties worden ontwikkeld en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
  2. Door Carvone Ontwerpt verzonden offerte zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig na ontvangst door de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
  3. Indien, naar achteraf blijkt, dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft Carvone Ontwerpt het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.
  4. Een Overeenkomst komst tot stand vanaf het moment dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Carvone Ontwerpt verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
  5. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 4. Prijzen
  1. Alle door Carvone Ontwerpt gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien de Opdrachtgever en Carvone Ontwerpt een duurovereenkomst sluiten, is Carvone Ontwerpt gerechtigd de prijzen op ieder moment tijdens een lopende Overeenkomst te verhogen. Indien Carvone Ontwerpt overgaat tot prijsverhoging zal hij Opdrachtgever daar tijdig over informeren en is de Opdracht­gever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verontschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Carvone Ontwerpt, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen Carvone Ontwerpt en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Carvone Ontwerpt uitgevaardigd aanbod of offerte schriftelijk heeft ondertekend en aanvaard.
  2. Indien Carvone Ontwerpt, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdracht­bevestiging, is Carvone Ontwerpt gerechtigd de daaruit voort­vloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Carvone Ontwerpt in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Carvone Ontwerpt uitgevoerde werk te vergoeden.
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Carvone Ontwerpt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  4. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Carvone Ontwerpt wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij Carvone Ontwerpt geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
  5. Carvone Ontwerpt zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Carvone Ontwerpt in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
  6. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.5, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Carvone Ontwerpt worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Carvone Ontwerpt aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Carvone Ontwerpt.
  7. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Carvone Ontwerpt te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Carvone Ontwerpt, heeft de Opdrachtgever geen recht op schade­vergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 6. Levertijden
  1. De levertijd wordt door Carvone Ontwerpt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden gelden als indicatie en niet als termijn. Carvone Ontwerpt spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
  2. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Carvone Ontwerpt
 7. Levering en risico
  1. Vanaf het moment dat de ter uitvoering van de opgedragen dienst, levering of werkzaamheden te leveren zaken/producten feitelijk ter beschikking van opdrachtgever of een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gesteld, gaat het risico van verlies of beschadiging over op opdrachtgever.
  2. Carvone Ontwerpt is gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden uit te laten voeren, alsmede gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten.
 8. Keuring en reclame
  1. De opdrachtgever is verplicht om de door Carvone Ontwerpt geleverde prestaties en/of producten bij oplevering/aflevering te controleren. Eventuele afwijkingen van de geleverde prestaties en/of producten met de overeengekomen prestaties en/of producten, alsmede eventuele zichtbare gebreken, dient de opdrachtgever bij oplevering/aflevering te vermelden, een en ander op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Carvone Ontwerpt geleverde zaken/producten. Carvone Ontwerpt behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de overeengekomen prijs daarvan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten en rente. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Carvone Ontwerpt op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Carvone Ontwerpt
  2. Het is de opdrachtgever niettemin toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
  3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de geleverde zaken/producten te verpanden of aan een derde enig zekerheids- of gebruiksrecht daarop te verlenen, zolang de eigendom van die zaken/producten niet van Carvone Ontwerpt op de opdrachtgever is overgegaan.
  4. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen is Carvone Ontwerpt gerechtigd de aan haar toebehorende zaken/producten, voor rekening van de opdrachtgever, terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De opdrachtgever is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen, hij machtigt Carvone Ontwerpt onherroepelijk daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.
 10. Overmacht
  1. Indien Carvone Ontwerpt tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens de opdrachtgever, kan dit Carvone Ontwerpt niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien dan wel buiten haar invloedsfeer ligt.
  2. In een dergelijk geval van overmacht is Carvone Ontwerpt gerechtigd zijn (leverings-) verplichtingen op te schorten zolang de overmacht duurt dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Carvone Ontwerpt nimmer tot schadevergoeding verplicht.
  3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige verstoring van de bedrijfsvoering van Carvone Ontwerpt door: oorlog, oproer, molest, natuurramp, storm, windkracht 7 of hoger, bliksem, ijsvorming door ijzel, hagel met stenen groter dan 1cm, stremming van de aanvoer, breuk of uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen, brand, uitbraak epedimie, ziekte van medewerkers, stakingen of andere werkonderbrekingen en het geval dat leveranciers van Carvone Ontwerpt in gebreke blijven met de aflevering.
  4. In geval van overmacht is Carvone Ontwerpt nimmer tot schadevergoeding verplicht.
 11. Tussentijdse opzegging
  1. Carvone Ontwerpt en opdrachtgever hebben steeds het recht de opdracht tussentijds te beëindigen.
  2. In geval van opzegging va de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zal al hetgeen Carvone Ontwerpt uit welken hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar zijn, waaronder (doch niet uitsluitend) de reeds door Carvone Ontwerpt voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor het door Carvone Ontwerpt gelden verlies en/of de gederfde winst.
 12. Meerwerk
  1. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen opdracht is opdrachtgever de daarmee gemoeide verhoging van de prijs aan Carvone Ontwerpt verschuldigd. Carvone Ontwerpt zal zoveel mogelijk voorafgaand aan de uitvoering van de toevoeging of veranderingen in de overeengekomen opdracht aan opdrachtgever informatie verstrekken betreffende de daaraan noodzakelijk verbonden prijsconsequenties. Het niet verstrekken van vorenbedoelde informatie doet aan de verschuldigdheid van opdrachtgever van de prijsverhogingen evenwel niet af.
 13. Toepasselijk recht en overige bepalingen
  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Carvone Ontwerpt en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  2. Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Carvone Ontwerpt alleen bindend indien en voor zover deze door Carvone Ontwerpt uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Indien Carvone Ontwerpt op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
  4. Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien Carvone Ontwerpt hier schriftelijk toe­stemming voor heeft gegeven.
  5. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Carvone Ontwerpt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  6. De Opdrachtgever en Carvone Ontwerpt zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
  7. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen is in eerste instantie de kantonrechter te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen.
  8. Onder ‘schriftelijk’ valt in deze algemene voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.